ЗА НАС ПРОДУКТИ СЕРТИФИКАТИ КОНТАКТИ
               КАКВО ОЗНАЧАВА „БИО”?

МАЛКО ИСТОРИЯ

                                                       БИОЛОГИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ Е:

Биологичното земеделие е модерен и новаторски подход, но има далечен произход. Корените му могат да бъдат открити в различни движения с „духовен” или „философски” характер, които развиват идеята за селскостопански дейности, напълно противоположни на динамичното и индустриално земеделие. Накратко, методите за обработване на земя, описани по-долу, произлизат именно от тези движения.
Биодинамичен метод
Основите на този метод са поставени от австриеца Адолф Щайнер, основател на антропософското учение. Учението поддържа тезата, че доброто състояние на земята и поддържането и растежа на плодородието са начините за подобряване качеството на храните.
Биологичен метод
В Индия сър Хауърд наблюдава различни методи (т.нар. „Индор” методи), използвани от местните жители, включително компостиране на био материали, с цел производство на хумус: „Жизненият цикъл съдържа два процеса - растеж и спад - които вървят ръка за ръка.”
Метод на Мюлер
През 50-те години на 19-ти век този метод поставя началото на „органично-биологичното” движение, което поощрява природосъобразното земеделие.
Метод Лемер-Буш
Този метод подчертава нуждата от обилни, лесно разтворими органични торове, дълъг сеитбооборот, полета засети с бобови растения и „зелени торове”. За борба с вредители и паразити се използва аромотерапия.
Метод Фукуока
Този метод, който също така се нарича „естествено земеделие” или „не прави нищо”, поощрява въздържане от каквито и да било дейности по почвите или интервенции и лечение на културите, като се ограничава просто до засяване и събиране на реколтата.
Пермакултурен метод
Тази дисциплина интегрира екология, дизайн, биологично култивиране, архитектура, лесовъдство, земеделие и животновъдство, посредством прилагането на технологии, които отразяват нуждата от и са свързани.

Иновативно, защото е първият селскостопански сектор, който започва да прилага процедури за качество (ISO 65).
Сигурно, защото осигурява проследяемост на всички етапи от производството.
Устойчиво от екологична, икономическа и социална гледна точка (вж. Кодекс Алиментариус), защото:
• забранява използването на ГМО и химически суровини в производствения процес;
• поддържа и подобрява биологичното разнообразие (генетично, видово и почвено биоразнообразие) на системите;
• поддържа и подобрява трайното почвено плодородие;
• поощрява развъждането на местни породи;
• благоприятства благосъстоянието на животните;
• намалява използването на невъзобновяеми ресурси и добавя стойност към местните ресурси;
• поощрява правилното използване на природни ресурси (почва, вода, атмосфера) и намалява всички форми на замърсяване, породени от селскостопански практики;
• спомага за улавянето на CO2, като по този начин допринася за борбата с климатичните промени;
• акцентира на продукцията, а не на времето за обработка, като ограничава влиянието на климатичните промени;
• елиминира риска от косвена или пряка интоксикация на земеделците;
• повишава нуждата от заетост и работна ръка;
• произвежда здравословни и чисти храни, които са проследяеми, сертифицирани и носят разпознаваем знак;
• подкрепя мултифункционалното земеделие, посредством производство не само на храни, но и на среда и ценности: дейности, различни от селскостопанските, като преработка, селски туризъм, възможности за обучение, директни продажби, социални дейности;
• поддържа земеделските традиции и спомага за икономическото развитие на селските райони;
• допринася за безопасността на храните, чрез изграждане на управление на ресурсите и помага на местните рибарски и земеделски общности да бъдат независими и да се борят с бедността.
Здраве Биологичното земеделие трябва да поддържа и опазва здравето на почвите, растенията, животните, хората и планетата като едно неделимо цяло.
Екология Биологичното земеделие трябва да бъде основано на съществуващи екологични системи и цикли, да работи с тях, да им подражава и да подпомага тяхното опазване.
Опазване Биологичното земеделие трябва да изгражда взаимоотношения, които гарантират опазване на околната среда и живота.
Грижа Биологичното земеделие трябва да се управлява внимателно и отговорно, за да бъдат съхранени здравето и благоденствието на бъдещите поколения и околната среда.

КАКВО Е БИОЛОГИЧЕН ПРОДУКТ?
Продукт, който е получен от суровини, произведени посредством биологични методи, отговарящи на стандартите, изложени в регламент ЕЕС 2092/91 и проверени от контролни органи. Тези стандарти забраняват:
* Използване на химични и синтетични вещества;
* Използване на генетично модифицирани организми и/или техни производни;
* Облъчване на продуктите или техни съставки, с цел увеличаване периода на съхранение;
* - Използване на добавки и подобрители, освен ако не са изрично упоменати в списъка на ЕС (напр. кислород, азот, пектин, вода, сол, алкохол и т.н.). Според горепосочените стандарти, биологичната храна не трябва да съдържа никакви добавки или генетично модифицирани организми

                                               ЗАЩО ТРЯБВА ДА ИЗБЕРА БИОЛОГИЧНИЯ ПРОДУКТ?
Избирайки да си купим биологичен продукт, ние избираме качеството, което е следствие от спазването на следните принципи:

                Безопасност на храната

• С биологичните продукти няма риск от замърсяване със синтетични химикали или генетично модифицирани организми.
• Биологичните продукти са получени чрез методи, които опазват естествения ритъм на природата и изключват изкуствени техники, които насилват и/или ограничават растежа и времето за развитие. По този начин може да се гарантира правилния баланс на хранителния състав, както и високото органолептично качество.
• Биологичните продукти не съдържат консерванти, те са „сезонни” и е препоръчително да се консумират, през тази част от годината, която е най-подходяща за тях. Всички тези фактори правят биологичните продукти идеални за здравословно хранене.

         Опазване на околната среда

• Техниките за производство на биологични продукти опазват околната среда.

• Потребителят е наясно с факта, че биологичните практики дават възможност за защита на земите и избягване на замърсяването им, без да се правят компромиси с деликатните екосистеми и загубата на естествените ресурси.

                Благосъстояние на животните

• Биологичното животновъдство гарантира оптимални условия за растеж и развитие на животните. Това се потвърждава от практики, които използват пасища, просторни и вентилирани заграждения, биологичен фураж и ветеринарно - медицински грижи, базирани на фитотерапевтични и хомеопатични методи. Биологичните хранителни продукти са подходящи за всички възрастови групи, включително и за ранна детска възраст.

Следователно, съществуват много добри основания да предпочетете биологичното както като производител, така и като потребител.